top of page

Gebruikersvoorwaarden / algemene voorwaarden website

Cocktails on the Road

Het gebruik van de website van www.cocktailsontheroad.be  (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan VOF Cocktails on the Road, met maatschappelijke zetel te Dumortierlaan 106/23, 8300 Knokke en met ondernemingsnummer 0753.892.809 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

  • GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

  • INTELLECTUELE EIGENDOM:

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. 

  • BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS:

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link 

  • COOKIES:

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.  

  • BELGISCH RECHT:

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Wie zijn we?
 
Cocktails on the Road VOF
Dumortierlaan 106/23
8300 Knokke-Heist
E-mail: info@cocktailsontheroad.be
Ondernemingsnummer : 0753.892.809
 
Artikel 2: waarover gaat dit?
 
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webshop aan jou als consument
 
2.2. Wij leveren enkel in België
 
2.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je minsten 18 jaar oud zijn. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zullen we deze weigeren.
 
2.4. Het plaatsen van een bestelling op de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 
Artikel 3: Ons aanbod:
 
3.1. Hetgeen we verkopen en de manier waarop je dit kunt bestellen beschrijven wij zo nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is in alk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Afbeeldingen zijn in deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Ons online aanbod voorziet in de levering van de drank exclusief de eventueel afgebeelde garnituren. Als garnituren worden meegeleverd met de bestelling staat dit duidelijk vermeld op de productiebeschrijving.
 
3.2. Er komt een definitieve overeenkomst tussen ons tot stand van zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor de betaling met krediet- of debet-kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard, Amex en Paypal. Indien de uitgever van de kaart weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard.
 
Artikel 4: Heroepingsrecht:
 
4.1. Aangezien de aard van de goederen kunnen goederen niet geretourneerd worden.
 
4.2. Bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden zolang je bestelling nog niet in de leveringsfase zit.
 
 
Artikel 5: De prijs:
 
5.1. De prijs is de prijs zoals vertoond in ons aanbod behoudens flagrante vergissingen. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in bijvoorbeeld BTW of andere belastingen zijn pas geldig op het moment dat zij door ons getoond worden in het aanbod.
 
5.2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taxen, accijnzen en diensten. Verzendingskosten worden getoond bij het afsluiten van de aankoop en worden medebepaald door je eigen keuze met betrekking tot verzendopties.
 
5.3. Gratis verzending kan van toepassing zijn op je aankoop wanneer je een minimumbedrag per bestelling/levering respecteert. Wanneer je levering kosteloos verzonden zal worden vermelden wij op het moment je je bestelling betaald.
 
Artikel 6 Betaling:
 
6.1. Online bestellingen kunnen enkel betaald worden via de betaalmodule die wij op onze website aanvaarden.
 
 
Artikel 7: Conformiteit en garantie:
 
7.1. Je mag van ons verwachten dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben op basis van de door ons opgegeven specificaties van het product.
 
7.2. Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan alle op het ogenblik bestaande wetten op het moment van je bestelling.
 
Artikel 8: Levering:
 
8.1. Alle goederen worden geleverd op het adres opgegeven bij jou bestelling.
 
8.2. We behandelen je bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 
8.3.  Je mag van ons verwachten dat we alle bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren, maar uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is opgegeven.
 
8.4. Onze standaard leveringen gebeuren per gewone pakketzending.
 
8.5. Wij leveren enkel binnen België
 
8.6. Voor de leveringen kunnen wij gebruik maken van externe logistieke serviceproviders.
 
8.7. Indien de leveringen slechts gedeeltelijk of helemaal niet geleverd kunnen worden zullen we je door zo snel mogelijk over inlichten.
8.8. Leveringen gebeuren op ons risico. Klachten over leveringen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zending aan ons gemeld worden per e-mail aan info@cocktailsontheroad.be
 
8.9. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of nier-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in alle gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 
Artikel 9: Overmacht:
 
9.1. Bij overmacht zijn we niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In het geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden ofwel onze verplichtingen voor de duur van de overeenkomst opschorten.
 
9.2. Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid die buiten onze wil en/of controle die de nakomeling van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhinderd. Hieronder begrijpen we onder meer brand, bedrijfsstoringen, stakingen, energiestoringen, het niet of niet-tijdig leveren van onze toeleveranciers, het niet uitvoeren van diensten door ingeschakelde derden, storingen in een (telecommunicatie)netwerk, storingen in onze communicatiesystemen inbegrepen enig moment waarop onze digitale platformen zoals website, webshop of anderen niet operationeel kunnen zijn.
 
Artikel 10: Intellectuele eigendom:
 
10.1. Onze logo’s, website, recepten, foto’s, teksten, namen en meer in het algemeen al onze communicatie vallen onder intellectuele eigendomsrechten die hetzij van onze, hetzij bij onze partners of andere rechthebbenden liggen.
 
10.2. Het is ten alle tijden verboden onze intellectuele eigendomsrechten op enige manier te gebruiken en/of te wijzigen.
 
10.3. Het reproduceren of gebruiken in de meest brede zin van de betekenis van onze intellectuele rechten is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen:
 
11.1. Wij streven ernaar dat iedere klant. In geval dat er toch iets fout zou lopen kan uw klacht aan ons kenbaar gemaakt worden per mail: info@cocktailsontheroad.be of per post op het adres vermeld in artikel 1.
 
11.2. Ter vrijwaring van je rechten kan je altijd je klacht over onze dienstverlening en/of producten kenbaar maken aan de consumentendienst van de Belgische Federale Overheid. De consumentendienst kan je bereiken via deze website: www.consumentenombudsdienst.be
 
11.3. In geval een klacht niet minnelijk afgehandeld kan worden door ons met de klant, ongeacht zijn of haar woonplaats, is enkel het Belgisch recht van toepassing zoals beschreven in het boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd bij geschillen.

bottom of page